Malmö universitet
Kursplan

Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
KURSPLAN
Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
Fastställande
2018-02-15
2018-09-03
Fakulteten för teknik och samhälle

Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
PD131A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Production Development Project
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT119A Tillämpad konstruktion (godkänd) eller PD161A Design management (godkänd)

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.

Syfte
Kursen ämnar till att studenten, genom tillämpning från idé till färdig produkt, lär sig att arbeta i projektgrupper och lösa praktiska produktutvecklingsproblem.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
 • Olika kvalitetssäkringsmetoder och kvalitetsverktyg
 • Metodik vid produktutveckling
 • Planeringsverktyg

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa kunskap om hur ett strukturerat angreppssätt kan bidra till att lösa produktutvecklingsproblem
 • definiera ett projekt och redogöra för dess olika faser
 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • ta fram en plan för hur produktidéerna skall implementeras i praktiken genom att använda en eller flera kvalitetssäkringsmetoder
 • visa hur produkten är utformad med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar av konsekvenser i produktutvecklingsprocessen med beaktande av relevanta perspektiv
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar

Arbetsformer
Föreläsningar ca 20 timmar, projektahandledning ca 5 timmar/grupp, eget arbete ca 175 timmar.

Bedömningsformer
För godkänd kurs krävs godkända rapporter, godkänt projektarbete med tillhörande presentation, samt godkänd skriftlig tentamen. För väl godkänt krävs godkänt projektarbete och väl godkänd skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Rekommenderad littertur
 • Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2014). Produktutveckling: konstruktion och design. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144074214
Referens-/alternativ littertur
 • Abrahamsson, Per (2009). Systematisk produktutveckling:. Höör: R&D management. ISBN: 9197507709

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.