Malmö universitet
Kursplan

Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
KURSPLAN
Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
Fastställande
2014-08-12
2014-09-01
Fakulteten för teknik och samhälle

Produktionsanpassat utvecklingsprojekt
PD131A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Production Development Project
7,5 hp
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT119A Tillämpad konstruktion (godkänd) eller PD161A Design management (godkänd)

Nivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design.

Syfte
Kursen ämnar till att studenten, genom tillämpning från idé till färdig produkt, lär sig att arbeta i projektgrupper och lösa praktiska produktutvecklingsproblem.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
 • Olika kvalitetssäkringsmetoder och kvalitetsverktyg
 • Metodik vid produktutveckling
 • Planeringsverktyg
 • Projektstyrningsmodeller

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa kunskap om hur ett strukturerat angreppssätt kan bidra till att lösa produktutvecklingsproblem
 • kunna definiera ett projekt och redogöra för dess olika faser
 • kunna redogöra för olika projektstyrningsmodeller
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kunna ta fram en plan för hur produktideérna skall implementeras i praktiken
 • använda olika roller i processen och projektet
 • använda en eller flera kvalitetssäkringsmetoder
 • visa hur produkten är anpassad till relevanta miljökrav
 • visa hur produkten är anpassad till etiska och ekonomiska aspekter i produktionsledet
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att planera och organisera ett projekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar av konsekvenser i produktutvecklingsprocessen med beaktande av relevanta perspektiv

Arbetsformer
Föreläsningar ca 20 timmar, projektahandledning ca 5 timmar/grupp, eget arbete ca 175 timmar.

Bedömningsformer
För godkänd kurs krävs godkänd rapport och godkänd presentation. För väl godkänt krävs väl godkänd rapport och en väl godkänd presentation.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Rekommenderad littertur
 • Abrahamsson, Per (2009) Systematisk produktutveckling, R&D management, Höör, ISBN: 9197507709
Referens-/alternativ littertur
 • Ulrich, Karl & Eppinger, Steven D. (2011) Product Design and Development, McGraw Hill Higher Education, London. ISBN 13: 9780071086950

Kursvärdering
Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.