Malmö universitet
Kursplan

Linjär algebra med statistik
KURSPLAN
Linjär algebra med statistik
Fastställande
2012-02-20
2012-09-03
Fakulteten för teknik och samhälle

Linjär algebra med statistik
MA204A
TH / Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5)
Linear algebra with statistics
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna utvecklar både algebraisk och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Statistikdelen syftar till att studenterna tillägnar sig grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.
Matematisk programvara används för numeriska beräkningar.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment
 • Linjära ekvationssystem
 • Geometriska vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • Ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • Rummet R^n
 • Matriser
 • Determinanter
 • Linjära avbildningar
 • Egenvärden och egenvektorer
 • Statistiska grundläggande begrepp
 • Beskrivande statistik och linjär regression
 • Datorlaborationer med matematisk programvara används i numeriska moment för ekvationslösning, minsta kvadratmetoden samt tillämpningar inom teknik och naturvetenskap.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa kunskaper i beskrivning av geometriska objekt i plan och rymden och deras algebraiska relationer samt enkla statistiska modeller
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna sätta sig in i enkla tekniska problem och identifiera de delar som kan lösas med hjälp av linjär algebra
 • kunna tillämpa matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning
 • kunna bearbeta insamlad data och tillämpa en enkel regressionsmodell
Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna utvärdera funna resultat som erhållits av en algebraisk metod och även kunna reflektera över begränsningar hos förenklade matematiska, statistiska modeller och giltigheten av de funna lösningarna samt kunna vid behov kombinera analytiska och algebraiska metoder i problemlösning

Arbetsformer
Föreläsningar ca 38 timmar, övningar ca 28 timmar, datorlaborationer ca 8 timmar, samt självstudietid ca 126 timmar.

Bedömningsformer
Krav för godkänd: Godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter i statistik och godkända datorlaborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Sparr, Gunnar, Linjär algebra, Studentlitteratur 1996
 • Övningar i Linjär algebra, Studentlitteratur 2011
 • Stencil i tillämpningar av linjär algebra, Teknik och samhälle - Mah
 • Kompendium i Statistik, Teknik och samhälle - Mah

Kursvärdering
Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.