Malmö universitet
Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning IV
KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning IV
Fastställande
2019-09-24
2019-09-24
Fakulteten för lärande och samhälle

Verksamhetsförlagd utbildning IV
VU714A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Teacher-supervised Placement IV
6 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: VU213A Verksamhetsförlagd utbildning III (godkänd)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Nivå
Avancerad nivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
A1N / Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i förskollärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen fr.o.m. 2016.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll
I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och campusförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från universitetet och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot förskolläraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap. Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna analysera och värdera sitt förskolläraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
  • kunna planera och genomföra en pedagogisk verksamhet utifrån didaktiska och etiska överväganden där lek, lärande och omsorg förenas och barnet har en aktiv och utforskande position
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kunna kommunicera och samverka med barn och vuxna samt reflektera över vad som sker i denna samverkan.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer
Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och universitetet. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal och loggbok. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer
Bedömningen består av
  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3).
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).
I bedömningen ingår även studentens text På väg mot kursmålen (lärandemål 1-3) samt ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet följs upp (samtliga lärandemål).
Fullgjord verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten är närvarande motsvarande en heltidstjänst och är aktivt deltagande i förskolans verksamhet.
För betyget Väl godkänd krävs att minst ett av följande kriterier uppfylls:
  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap reflekterar studenten kritiskt värderande över sitt förskolläraruppdrag samt formulerar tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • Med utgångspunkt i didaktiska och omsorgsetiska överväganden och goda ämneskunskaper planerar studenten självständigt och genomför en trygg och utmanande pedagogisk verksamhet där lek, lärande, kreativitet och omsorg förenas och såväl det enskilda barnets som barngruppens potentialer tas tillvara
  • På ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kommunicerar studenten med barn och vuxna samt kunna samverkar med förskolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Lindgren, Anne-Li (2016). //Etik, integritet och dokumentation i förskolan. //Malmö: Gleerups (i urval, ca 100 s.)
På väg mot förskolläraryrket: Den version som gäller studentens antagningsår: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/
Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerförskolan och universitetet.

Kursvärdering
Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning, om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att barns/elevers säkerhet och integritet eller förtroendet för verksamheten riskeras. När verksamhetsförlagd utbildning avbryts på detta sätt innebär det att studenten erhåller betyget underkänd på aktuell kurs. Studenten ska ges personlig vägledning i form av ett dokumenterat samtal om sin studiesituation.