Malmö universitet
Kursplan

Transporter och hållbar utveckling
KURSPLAN
Transporter och hållbar utveckling
Fastställande
2019-08-22
2020-01-20
Fakulteten för kultur och samhälle

Transporter och hållbar utveckling
TR122B
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Transports and Sustainability
15 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Årskurs 1 i Transport Management

Syfte
Kursen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera kring olika aspekter av relationen mellan transporter och hållbar utveckling i ett regionalt, nationellt respektive globalt perspektiv, samt kring hur organisatoriska, transportpolitiska och logistiska lösningar kan främja en hållbar utveckling.

Innehåll
Kursen innehåller grundläggande teorier om hållbar utveckling, allmänt och inom transportsektorn, CSR (corporate social responsibility), globala rättvisefrågor, miljöförbättringsarbete, miljöpolitiska styrmedel, grundläggande miljörätt och miljöekonomi samt momenten intermodala lösningar, mobility management, miljöanpassade transportsystem, och miljöledningssystem.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för sambandet mellan transporter, globala rättvisefrågor och miljöförändringar (1)
 • visa grundläggande kunskaper om miljörätt, miljöledning och CSR, särskilt i förhållande till transportsektorn (2)
 • redogöra för hållbarhetsaspekter av alternativ till transportsystem baserade på fossila bränslen (3)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera och planera transportlösningar ur ett hållbarhetsperspektiv (4)
 • diskutera hållbarhetsaspekter inom transportrelaterade områden, begränsning av miljöpåverkan inom transportsystemen samt miljöcertifieringar, utsläppsreduktion etc. (5)
 • självständigt söka och värdera olika typer av information om hur hållbar utveckling och transporter är relaterade (6)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • bedöma och värdera effekterna av olika politiska insatser och styrmedel för såväl transportsektorn som samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv (7)

Arbetsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Grupparbete
 • Självstudier

Bedömningsformer
Formerna för att bedöma studenternas prestationer
 • Skriftlig tentamen (8 hp), U/G/VG, bedömer lärandemål 1-3, 5
 • Projektarbete I: En verksamhets hållbarhetsarbete (2 hp), U/G, bedömer lärandemål 2, 5, 6
 • Projektarbete II: Hållbar utveckling och transporter (4 hp), U/G, bedömer lärandemål 4-7
 • Aktivt deltagande vid seminarium Projekt II (1 hp), U/G, bedömer lärandemål 5
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund. (551 s)
 • McKinnon, A., Browne, M., Piecyk, M. & Whiteing, A. [3rd Edition] (2015). Green Logistics. Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan Page, London. (448 s)
Artiklar och policydokument enligt lärares anvisning tillkommer. Dessa tillhandahålles i digital form av lärare.

Kursvärdering
Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.