Malmö universitet
Kursplan

Mekanisk provning och mikroskopi
KURSPLAN
Mekanisk provning och mikroskopi
Fastställande
2019-05-20
2019-09-02
Fakulteten för teknik och samhälle

Mekanisk provning och mikroskopi
MT148A
TH / Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5)
Mechanical Testing and Microscopy
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte
Kursen syftar till att studenten utvecklar en djupare förståelse i hur mekanisk provning går till och kunskap om vilka olika typer av mikroskop som finns på marknaden samt hur dessa används, vilken provberedning som behövs samt hur dessa används.

Innehåll
Kursen innehåller en teoretisk del och en laborativ del.
Den teoretiska delen består av:
 • provdragnings- och provtrycksutrustningar
 • mätning av mekaniska egenskaper
 • provberednings- och provframställningsmetoder
 • introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering, samt överblick och historik kring utrustning och analysmetoder inom materialteknikområdet
 • svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi
 • atomkraftsmikroskopi
 • röntgendiffraktion
 • spektroskopiska analysmetoder
Den laborativa delen består av:
 • hårdhetsmätning på olika material
 • elasticitetsmätning på olika material
 • provberedning och tillverkning av kutsar
 • hantering och provbedömning med ljusmikroskop
 • riskanalys och säkerhet i laborativ verksamhet med farlig vara
 • demonstration av svepelektronmikroskop (SEM) och atomkraftsmikroskop (AFM)

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • beskriva och redogöra för olika mekaniska provningsmetoder
 • skilja på olika mikroskoperings- och termiska analysmetoder
 • redogöra för säker hantering av farlig vara
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • tillämpa och förbereda mekanisk och mikroskopiell utrustning så att relevant mätdata kan erhållas
 • på egen hand utföra enklare experiment med hjälp av experimentell utrustning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • jämföra och diskutera relevansen i olika experimentella resultat utifrån vilken provningsmetod som används

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer.

Bedömningsformer
För godkänt slutbetyg krävs: Godkända laborationsrapporter (4 hp), godkänd skriftlig tentamen (3 hp) och godkänd riskanalys (0,5 hp).
Slutbetyg baseras på tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Leng, Y. (2013). Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, 2nd ed. Wiley-VCH Verlag GmbH. Weinheim, Germany.
 • Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.