Malmö universitet
Kursplan

Socialrätt
KURSPLAN
Socialrätt
Fastställande
2020-11-12
2021-08-30
Fakulteten för hälsa och samhälle

Socialrätt
HS121B
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Social Law
15 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Fristående kurs.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena som har särskild betydelse för stöd och vård i det sociala arbetets teori och praktik.

Innehåll
Kursen består av två delkurser.
Delkurser
1. Grundläggande socialrätt med förvaltningsrätt, 7,5 hp
I delkurs 1 behandlas målen och intentionerna med sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem. Med utgångspunkt i socialtjänstens vårdande och stödjande insatser studeras socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Delar av socialförsäkringsrätten studeras med tonvikt på funktionsnedsättning. Barnperspektiv i socialtjänstens och Försäkringskassans arbete kommer att belysas. Dessutom studeras God man och förvaltare liksom regler kring diskriminering. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen samt regler om dokumentation av personuppgifter behandlas. Därtill kommer även EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten att belysas.
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet samt juridisk metod,
2. reflektera över de rättsområden som styr relationerna mellan enskilda personer och myndigheter inom det socialrättsliga området,
3. tillämpa rättsregler på de rättsområden inom offentlig rätt som har särskild betydelse för stöd och vård med anknytning till de i kursen berörda lagstiftningarna i konkreta fallbeskrivningar, och
4. reflektera kring stödjande och vårdande insatser samt beslut inom de i kursen upptagna lagstiftningarna i konkreta fallbeskrivningar och identifiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan dessa lagstiftningar samt genus och etiska dimensioner på dessa regelsystem.
Undervisningen bedrivs som IT baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, kurslitteratur, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Studenten ska individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att studenten individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar och konventioner. Kursdeltagarna ska även diskutera frågor som de själva ställer i diskussionsforum samt tränas att inhämta information från olika webbplatser och kritiskt granska dessa. Studenten ska därutöver göra individuell skriftlig uppgift avseende både lärandemålen 1 och 2. Lärandemål 3 och 4 stöds genom obligatoriska gruppdiskussioner, kopplade till case och tolkning av gällande rätt där studenten ska visa hur det egna ställningstagandet och värderingar påverkar det sociala arbetet. Skriftliga obligatoriska uppgifter ska genomföras.
Lärandemål 1-4 examineras individuellt i en övergripande individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 1 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Vidare examineras även lärandemål 2 individuellt genom arbete med ett case som kopplas till kurslitteraturen och till webbplatser. Lärandemål 3 och 4 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift med ett nytt case. Denna uppgift diskuteras sedan i grupp och avslutas med en individuell skriftlig reflektionsuppgift. Fokus i bedömningen av samtliga lärandemål ligger på förmågan att tydligt beskriva och argumentera för och motivera gjorda val i utredningsarbetet samt att reflektera över dessa val och över rättsreglernas tillämpning och utredningsbeslutets konsekvenser. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kan efter beslut från examinator kompenseras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på den individuella skriftliga tentamen, examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen, och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.
2. Socialrätt, fördjupning, 7,5 hp
I delkurs 2 behandlas målen och intentionerna med lagstiftning kring hälso- och sjukvård med inriktning på patientens rätt till vård och vårdgivarens skyldigheter att ge vård. Dessutom behandlas tvångsvårdslagstiftningen, såsom lagen om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall med utgångspunkt från socialtjänstlagen samt lagar om psykiatrisk tvångsvård. Diskussionen om barnperspektiv i socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete fördjupas. Socialförsäkringsrättens ersättningsformer vid sjukdom och rehabilitering studeras. I kursen behandlas även migrationsrätten och barn i migrationsprocess. Offentlighet och sekretess behandlas inom kursens olika områden. Genusaspekter och etiska dimensioner belyses. Kunskaperna om reglerna om myndighetsutövning med tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten fördjupas.
Efter avslutade delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för fördjupad juridisk metod utifrån förvärvade kunskaper i delkurs 1,
2. tillämpa de styrmedel som reglerar relationerna mellan enskilda personer och myndigheter inom socialrättsliga, hälso- och sjukvårdsrättsliga och tvångsvårdsrättsliga delar, reglerna kring sjukpenning, sjukersättning/aktivitetsersättning och rehabilitering inom socialförsäkringen, migration samt barnets bästa,
3. självständigt använda rättsregler på de rättsområden inom offentlig rätt som har särskild betydelse för vård och stöd med anknytning till de i delkursen berörda rättsområdena, och
4. kritiskt analysera tillämpningen av lagar, förordningar och konventioner i konkreta fallbeskrivningar och identifiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan olika lagstiftningar och genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem.
Undervisningen bedrivs som IT baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, kurslitteratur, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Studenten ska individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att studenterna individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar och konventioner. Studenterna ska även diskutera frågor som de själva ställer i diskussionsforum samt tränas att inhämta information från olika webbplatser och kritiskt granska dessa. Lärandemål 3 och 4 stöds genom obligatoriska gruppdiskussioner, kopplade till case och tolkning av gällande rätt där studenten ska reflektera och argumentera för hur det egna ställningstagandet och värderingar påverkar det sociala arbetet.
tentamen. Lärandemål 1 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Vidare examineras även lärandemål 2 individuellt genom arbete med ett case som kopplas till kurslitteraturen och till webbplatser. Lärandemål 3 och 4 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift med ett nytt case. Denna uppgift diskuteras sedan i grupp och avslutas med en individuell skriftlig reflektionsuppgift. Fokus i bedömningen av samtliga lärandemål ligger på förmågan att tydligt beskriva och argumentera för och motivera gjorda val i utredningsarbetet samt att reflektera över dessa val och över rättsreglernas tillämpning och utredningsbeslutets konsekvenser. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kan efter beslut från examinator kompenseras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på den individuella skriftliga tentamen, examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen, och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt på de individuella skriftliga tentamina eller godkänt på en skriftlig deltentamen och väl godkänt på en individuell skriftlig tentamen och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. För väl godkänt betyg på hela kursen krävs väl godkänt på båda tentamina och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.
Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Kurslitteratur och övriga läromedel
1. Grundläggande socialrätt med förvaltningsrätt, 7,5 hp
Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö (3 upp): Gleerups Utbildning AB. 238 s.
Cedeborg A-C, (2014) Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 164 s.
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonvention) SÖ 1990:20. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.barnombudsmannen.se
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SÖ 2008:26. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se.
Fransson S, Norberg P, (2017) Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Stockholm: Premiss. 221 s.
Grahn Farley M, (2020) Att förstå barnkonventionen. En överblick. (1:a uppl.) . Lund: Studentlitteratur. 62 s.
Karlsson L, Lang-Karlsson M, (2015) Att vara god man och förvaltare, Stockholm: Liber. 218 s.
Lundgren L, Sunesson P A, (2021) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2021, (34, [rev.] uppl.) Stockholm: Nordstedts juridik. 640 s.
Rydberg Welander (Red), Skoglund P, Staaf A, Zanderin L, (2019) Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar (2. uppl.). Malmö: Liber. 107 s.
Seidlitz M, (2019) Asylrätt: en praktisk introduktion. 2 uppl. Stockholm: Nordstedts juridik. 173 .
Socialstyrelsen, (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 516 s.
Statens offentliga utredningar, 2016;19, Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av Barnrättsutredningen. Socialdepartementet. 200 s.
Staaf A, (Red) (2016) Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar (2:a uppl.). Malmö: Liber. 119 s.
Strömberg H, Lundell B, (2019) Handlingsoffentlighet och sekretess (13:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 104 s.
Staaf A, Zanderin L, (2019) Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar (6:e uppl.). Malmö: Liber. 136 s.
Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.Ca 300 sidor
2. Socialrätt, fördjupning, 7,5 hp
Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö (3 upp): Gleerups Utbildning AB. 238 s
Cedeborg A-C, (2014) Barnperspektiv i socialtjänstens arbete. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 164 s.
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonvention) SÖ 1990:20. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.barnombudsmannen.se
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SÖ 2008:26. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se
Fransson S, Norberg P, (2017) Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Stockholm: Premiss. 221 s
Lundgren L, Sunesson P A, (2021) Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2021, 34, [rev.] uppl. Stockholm: Nordstedts juridik. ca 640 s.
Rydberg Welander (Red), Skoglund P, Staaf A, Zanderin L, (2019) Kommunalrätt: en introduktion för professionsutbildningar (2. uppl.). Malmö: Liber. 107 s.
Socialstyrelsen, (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. 516 s.
Staaf A, Wendel L, Zanderin L, (2018) Hälso- och sjukvårdsrätt: en introduktion för professionsutbildningar (3:e uppl.). Malmö: Liber. 144 s.
Strömberg H, Lundell B, (2019) Handlingsoffentlighet och sekretess (13:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 104 s.
Staaf A, Zanderin L, (2019) Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar (6:e uppl.). Malmö: Liber. 136 s.
Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall och arbetsmaterial tillkommer.Ca 300 sidor

Kursvärdering
Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till kursdeltagarna. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser
Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.