Malmö universitet
Kursplan

Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
KURSPLAN
Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
Fastställande
2020-05-19
2020-08-31
Fakulteten för lärande och samhälle, Programnämnden för förskollärarprogrammet

Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik
FO216A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Childhood and Education: Science and Technology
15 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO205A Barndom och lärande: Matematik (genomgången)

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och fenomen i vardagsliv och närmiljö. Kursen syftar vidare till att studenterna ska stärka sin förmåga att uppfatta, utmana och utveckla barns uppfattningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Innehåll
Inom kursen studeras naturvetenskap, teknik, lek och lärande i förskola, vardagsliv och närmiljö. Barns varierade uppfattningar om och utforskande av sin närmiljö är utgångspunkt för diskussioner om didaktiska frågor och möjligheter. Studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för naturvetenskap och teknik i förskolan. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas egna erfarenheter inom förskolans verksamhet.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. diskutera och problematisera hur lärandemiljön kan gynna barns lärande i naturvetenskap, teknik samt lärande för hållbar utveckling
2. redogöra för och reflektera ämnesdidaktiskt kring lärområden inom naturvetenskap och teknik med relevans för yngre barn och förskola/förskoleklass
3. redogöra för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
4. med utgångspunkt i barns lek, redogöra för ämnesspecifika fenomen, begrepp och samband inom naturvetenskap och teknik.
5. utveckla undervisning inom naturvetenskap och teknik samt diskutera ämnesspecifika förklaringar på ett sådant sätt att barns tankar och teorier utmanas

Arbetsformer
Eftersom kursen läses på distans innebär det mycket enskilt arbete med litteraturläsning, hemexperiment, dokumentation, reflektion och textskapande. Kursträffarna utgörs av exkursioner, föreläsningar, workshops och diskussioner. Kursens genomförande bygger på att studenten själv är aktiv och deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare under kursträffarna. Studenterna erbjuds en digital plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande inom ramen för kursen.

Bedömningsformer
Prov 1: Muntlig examination (Oral Examination) 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 samt delar av lärandemål 4.
Prov 2: Skriftlig examination (Written Examination), 10 hp. I detta prov examineras lärandemål 2-5.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på prov 2.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Rosberg, Maria & Thulin, Susanne (2016). Naturvetenskapens bärande idéer. För förskollärare. Malmö: Gleerups förlag (245 s)
Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Riga: Norstedts (160 s)
Flera språk i förskolan – teori och praktik (2013). Stockholm: Skolverket (122s)
Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö (35 s) (tillgänglig på internet)
Nilsson, Karin & Dahlbeck, Per (red.) (2018). Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Lund: Studentlitteratur (117 s)
Sundberg, Bodil, Areljung, Sofie, Due, Karin, Ottander, Christina & Tellgren, Britt (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerups (131 s)
Ytterligare litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering
Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.