Malmö universitet
Kursplan

Mobila system
KURSPLAN
Mobila system
Fastställande
2020-01-20
2020-08-31
Fakulteten för teknik och samhälle

Mobila system
DA268A
TH / Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5)
Mobile Systems
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
 • 10 hp från kursen DA215A Datateknik
 • 9 hp från kursen DA339A Objektorienterad programmering
 • 3,5 hp från kursen DA216A Dator- och Internetteknik

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte
Kursens syfte är att studenten utvecklar en överblick över principer för, användning och begränsningar av mobila teknologier samt en fördjupning i de grundläggande fysikaliska begrepp och fenomen som dessa teknologier beror på.

Innehåll
Kursen består av två delmoment:
Grundläggande teori för mobil kommunikation:
 • Protokollarkitektur
 • Signaler, spektrum, Fourieranalys
 • Sampling (Nyquist)
 • Trådlös transmission, antenner, signalutbredning
 • Grundläggande terminologi: brus, SNR, dB, kanalkapacitet (Shannon)
 • Källkodning, kanalkodning, multiplexing, feldetektering, felkorrigering
 • Bredbandig (spread spectrum) kommunikation
 • Analog modulation – matematiska grunder, AM, FM
 • Digital modulation ASK, PSK, QAM, QPSK
Mobila teknologier :
 • Teknologier med kort räckvidd (t.ex. Zigbee, Bluetooth)
 • Trådlös LAN (WAN) - WiFi
 • Mobila digitala system
 • Internet of Things och 5G mobila nätverk

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa kännedom om:
 • grundläggande begrepp inom trådlösa mobila system
 • viktiga kommunikationsstandarder
 • arkitektur och funktion av mobila nätverk
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera, formulera och arbeta med problem inom området mobila system
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat
 • identifiera och inhämta nödvändig information för att lösa konkreta problem inom mobila system
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring teknik- och samhällsutveckling inom ämnesområdet
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar med mobila system

Arbetsformer
Lektioner, obligatoriska laborationer, övningar samt självstudier.

Bedömningsformer
Krav för godkänd: Godkänd tentamen 4 hp, samt godkända laborationsuppgifter 3,5 hp.
Slutbetyget grundas på tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Beard, Cory & Stallings, William (2016). Wireless Communication Networks and Systems. Global Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
 • Sauter, Martin (2013). 3G, 4G and beyond – bringing networks, devices and the web together, second edition. New York: John Wiley and Sons
Vetenskapliga artiklar om utvalda ämnen tillkommer.

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.