Malmö universitet
Kursplan

Materialval
KURSPLAN
Materialval
Fastställande
2012-09-17
2015-01-19
Fakulteten för teknik och samhälle

Materialval
MT135A
TH / Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5)
Materials selection
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: MT105A Produktionsteknik (godkänd) och MT108A Materialteknik (godkänd) och MT112A Hållfasthetslära (godkänd)

Nivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte
Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i att välja material på bästa sätt i tillverkningstekniska, ekonomiska och miljövänliga aspekter.

Innehåll
Kursen är indelad i en teoretisk del och en tillämpad del.
Den teoretiska behandlar:
 • definitioner och terminologi
 • konstruktionsmaterial och dess egenskaper
 • materialegenskapsdiagram
 • arbetsmetodik vid val av material- och tillverkningsmetod
 • miljöaspekter på material- och metodval
 • materialvalsprogramvaran CES EduPak
Den tillämpade delen omfattar:
 • laboration med CES EduPak
 • projektarbete

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • på ett systematiskt sätt kunna redogöra för begreppen funktion, randvillkor, mål och fria variabler samt produktspecifika designkrav till materialrelaterade parametrar
 • förstå och kunna skapa materialegenskapsdiagram samt använda dessa tillsammans med urvalskriterier för inbördes rangordning.
 • formulera sökvillkor innehållande multipla randvillkor och mål
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra ett systematiskt material- och metodval genom att använda en metodik innehållande begreppen översättning (translation), urval (screening) och rangordning (ranking)
 • visa förmåga att optimera urvalsprocessen genom härledning och formulering av materialindex
 • utföra avancerade material- och metodval med hjälp av den kommersiella programvaran CES EduPak
 • utföra kritiska bedömningar samt formulera och analysera förslag på fungerande metod- och materialtekniska lösningar
 • värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med design och konstruktion
 • resonera kring faktorer som kan påverka miljön under en produkts livscykel och använda en metod för miljövänligt materialval
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa insikt om den i kursen beskrivna arbetsmetodikens möjligheter och begränsningar

Arbetsformer
Föreläsningar ca 25 h, övningar ca 12 h, laboration 6 h, handledning projektarbete 2 h, självstudier ca 155 h.

Bedömningsformer
För godkänt krävs:
Godkänd laboration (1 hp), godkänt projektarbete (2,5 hp) och godkänd skriftlig tentamen (4 hp).
Slutbetyg grundas på tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Ashby, M.F.: Materials Selection in Mechanical Design, 4th ed., Elsevier Butterworth-Heinemann, 2010

Kursvärdering
Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.