Malmö universitet
Kursplan

Barndom och lärande: Matematik
KURSPLAN
Barndom och lärande: Matematik
Fastställande
2017-05-05
2017-08-28
Fakulteten för lärande och samhälle

Barndom och lärande: Matematik
FO205A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Childhood and Education: Mathematics
15 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: FO204A Barndom och lärande: Literacy (genomgången)

Nivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte
Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i matematik och matematikdidaktik med relevans för förskola. Kursens mål är också att studenterna ska utveckla förmåga att synliggöra, analysera och utmana barns matematiska kunnande, samt utifrån detta kunna resonera kring didaktiska möjligheter.

Innehåll
Inom kursen studeras grundläggande matematiska begrepp och samband med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Genom föreläsningar och workshops i seminarieform ges studenten möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns kunnande i matematik.
I kursen förekommer inslag där studenterna bearbetar och fördjupar kursens innehåll i samarbete med partnerförskolor.

Lärandemål
  • Analysera och resonera om matematikaktiviteter i förskola med hjälp av didaktikens begrepp och frågor samt med hjälp av olika uttrycksformer
  • Diskutera hur förskollärare kan utmana och stödja barns matematiska begreppsförståelse och meningsskapande med utgångspunkt i barns perspektiv, samt utifrån ett ämnesspecifikt språk i förhållande till barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
  • Redogöra för grundläggande matematiska begrepp och samband mellan begreppen
  • Använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • Problematisera kunskapsbegreppet inom matematik så som det kommer till uttryck i läroplanen

Arbetsformer
Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten/diskussioner, responsarbete, workshops, filmade inslag, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer
Prov 1: Fältstudie och muntlig didaktisk analys i grupp samt individuellt (Field Study and Oral Didactic Analysis in group and individual), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Individuell hemtenta (Individual Written Examination), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3, 4 och 5.
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda proven.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Bishop, Alan (1988). Mathematics Education in Its Cultural Context. Educational Studies in Mathematics. Vol. 19, No. 2, pp. 179-191 (12 s)
http:www.jstor.org/stable/3482573?seq=1#page_scan_tab_contents
Björklund, Camilla & Franzén, Karin (red) (2015). De yngsta barnens matematik. Stockholm: Liber (172 s)
Förskola i utveckling – bakgrund till förändringar i förskolans läroplan (2010). Stockholm: Utbildningsdepartementet (23 s) http:www.regeringen.se/sb/d/108/a/158951
Heidberg Solem, Ida & Lie Reikerås, Elin Kirsti (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur (342 s)
Helenius, Ola, Johansson, Maria, Lange, Troels, Meaney, Tamsin & Wernberg, Anna (2016). Matematikdidaktik i förskolan. Att utveckla lekfulla matematiska barn. Malmö: Gleerups (156 s)
Jahnke, Anette (2016). Skolans och förskolans matematik. Kunskapssyn och praktik. Lund: Studentlitteratur (184 s)
Läroplan för förskolan Lpfö98 (2016). Stockholm: Skolverket (16 s)
http:www.skolverket.se/publikationer?id=2442
Lärportalen: Förskolans matematik (2015). Stockholm: Skolverket
https:larportalen.skolverket.se/#/modul/matematik/F%C3%B6rskola/450_forskolansmatematik
Reis, Maria (2015). Barn matematiserar och lär sig matematik. Stockholm: Liber (124 s)

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).