Malmö universitet
Kursplan

Introduktionskurs till maskinteknik och produktutveckling
KURSPLAN
Introduktionskurs till maskinteknik och produktutveckling
Fastställande
2016-11-15
2017-08-28
Fakulteten för teknik och samhälle

Introduktionskurs till maskinteknik och produktutveckling
MT147A
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Introduction to Mechanical Engineering and Product Development Studies
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte
Studenten utvecklar grundläggande kunskaper i ritteknik och insikt i relevanta miljömedvetna material och
konstruktionsval. Studenten utvecklar också kunskap om teknisk text och om vetenskapligt förhållningssätt och arbete.
Kursen ger en introduktion till ingenjörens arbete, belyser viktiga kunskapsområden och identifierar och motiverar kurser inom högskoleprogrammen Produktutveckling och Design och Maskin- och materialteknik.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
Ritteknik (2,5 hp):
 • Standarder och ritregler
 • Vyer, projektionsmetoder och snitt
 • Måttsättning, toleranser och passningar
 • Form- och lägestoleranser
 • Läsning och tolkning av en enklare ritning
Svensk teknikhistoria och framtidens utmaningar (4,5 hp):
 • Sverige blir en industrination: teknikhistoria från industrialism till samtid
 • Använda programvaran CES EduPack med verktyget Eco Audit för att göra livscykelanalys
 • Introduktion till akademiskt skrivande: att rubricera, att sätta ut referenser, att uttrycka sig i akademisk skrift
 • Introduktion till något verktyg för akademiskt skrivande
Studieteknik (0,5 hp):
 • Djupläsning av teknisk text
 • Planering av tid för studier

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:
 • känna till grundläggande regler och standarder inom ritteknik
 • kunna förklara innebörden för enklare toleranser på ritning
 • kunna förklara vad ett vetenskapligt arbete är
 • kunna identifiera viktiga förutsättningar i teknikutvecklingen som lett till dagens svenska industrisamhälle, samt ha en grundläggande kunskap om dessa
 • visa kunskap i hur stor miljöpåverkan är för att tillverka, frakta och använda produkter samt vilka mått som används för att kvantifiera denna
 • visa grundläggande förståelse för att kvantifiera akademisk text, dess struktur, delar och referenshantering
 • visa förståelse för vad primär- respektive sekundärkällor är
 • förstå den egna insatsens avgörande betydelse för gott studieresultat
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • skapa, läsa och tolka en enklare ritning
 • tolka och utföra en uppgift inom givna ramar
 • göra enklare antaganden för att kunna lösa en uppgift
 • visa en grundläggande förståelse för hur energifördelningen ser ut vid tillverkning av enklare produkter
 • formulera sig i skrift på ett sakligt och språkligt korrekt sätt i en kortare text
 • referera till källmaterial på ett korrekt sätt
 • planera sin studietid
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa en förståelse för källors trovärdighet
 • visa förmåga att diskutera kring antaganden och resultat
 • visa förmåga att kritiskt kunna värdera sitt eget resultat
 • visa förmåga att ge relevanta kommentarer på andras arbete
 • kunna läsa en text och ta ut de viktigaste fakta

Arbetsformer
I kursen ges undervisning genom föreläsningar, övningar och seminarier samt att studenterna arbetar i mindre grupper med ett skriftligt projektarbete med tillgång till handledning.

Bedömningsformer
Krav för Godkänd: Godkända ritteknikuppgifter (2,5 hp), godkänt projektarbete (4,5 hp) och godkänd reflektionsuppgift (0,5 hp).

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber
 • Taavola, Karl (2009). Ritteknik 2000. Faktabok. 4. uppl., utökad och uppdaterad Ludvika: Athena lär
 • Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.