Malmö universitet
Kursplan

Webbutveckling I
KURSPLAN
Webbutveckling I
Fastställande
2015-06-16
2016-01-18
Fakulteten för teknik och samhälle

Webbutveckling I
DA280A
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Web Development I
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Fristående kurs.

Syfte
Kursen syftar till att introducera grundläggande koncept och tekniker som ingår i webbutveckling. Studenten ska utveckla praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar.

Innehåll
  • Information och representation; märkspråk och HTML5
  • Presentation på webben; formatmallar och CSS
  • Standarder och ”best practices”

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • visa kunskap om aktuella versioner av HTML och formatmallar (CSS), samt en förståelse i hur dessa används för att skapa funktionella och attraktiva webbplatser
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • konstruera webbsidor baserat på för området aktuella standarder, med viss hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • förhålla sig till standarder och ”best practices” inom webbutveckling

Arbetsformer
Förutom kurslitteratur finns kursmaterial i form av skrivna föreläsningar, videoföreläsningar, exempel och övningar att tillgå. Detta material har som fokus att förbereda studenten inför inlämningsuppgifterna. Kursen har även ett forum där frågor om kursen i allmänhet, kursens material och kursens inlämningsuppgifter kan diskuteras.
Distans:
Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som är tillgängligt via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till dator med internetanslutning. Inga schemalagda sammanträden eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer
Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och övriga läromedel
  • Lloyd, Ian (2011). Build Your Own Website the Right Way Using HTML and CSS [Elektronisk resurs]. (ISBN: 9780987090850)
Alternativt:
  • Staflin, Rolf (2011). HTML 5: HTML och CSS-boken. Sundbyberg: Pagina. (ISBN: 9789163609947)

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.