Malmö universitet
Kursplan

Datateknik
KURSPLAN
Datateknik
Fastställande
2014-02-05
2014-09-01
Fakulteten för teknik och samhälle

Datateknik
DA215A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Computer Technology
15 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1N / Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte
Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information representeras med analoga och digitala elektriska signaler och hur dessa kan behandlas i ett inbyggt system.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
Elektronik (7,5 hp)
 • datateknikens historia
 • introduktion till elektroteknik
 • introduktion till analog och digital elektronik
 • mätning av elektriska storheter
Inbyggda system (7,5 hp)
 • enchipsdatorns funktion
 • assembly- och C-programmering

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för:
 • data- och telekommunikationsteknikens historia och terminologi
 • elektro-, digital- och telekommunikationsteknikens grundkoncept
 • användning av enchipsdator och dess möjligheter och begränsningar
 • principer för digitalisering av generella former av information och data
 • principer för kommunikation med digitala signaler
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna utföra:
 • enklare mätningar på elektriska kretsar
 • enklare beräkningar på analoga och digitala elektroniska kretsar
 • assemblyprogrammering och C-programmering av enchipsdator
 • konstruktion av enklare analoga och digitala system
 • analys av informationssystem med hjälp av blockdiagram
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna kritiskt:
 • förhålla sig till innehåll i teknisk dokumentation och material på Internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen
 • reflektera kring användningen av enklare analoga och digitala system i olika sammanhang

Arbetsformer
Elektronik
Föreläsningar ca 32 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 32 timmar samt övriga självstudier ca 116 timmar.
Inbyggda system
Föreläsningar ca 24 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 24 timmar samt självstudier ca 132 timmar.

Bedömningsformer
Krav för godkänd: Godkända skriftliga tentamina 12 hp och godkända laborationsuppgifter inklusive muntlig redovisning 3 hp.
Krav för Väl godkänd: Utöver kravet för Godkänd krävs dessutom VG på minst en tentamen.

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Storey, Neil (2013) Electronics - A systems approach, Pearson/Prentice Hall, Harlow
 • Kompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola
 • Laborationskompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).