Malmö universitet
Kursplan

Form, material och visualisering
KURSPLAN
Form, material och visualisering
Fastställande
2018-08-20
2019-09-02
Fakulteten för teknik och samhälle

Form, material och visualisering
BG304A
UG / Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Form, Material and Visualization
7,5 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kurser om minst 7,5 hp i CAD.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G1F / Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen kan ingå i högskoleingenjörsexamen i byggteknik, maskinteknik eller produktutveckling och design.

Syfte
Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter i digital modellering av objekt i 3D samt utvecklar en grundläggande kompetens inom visualisering.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:
 • Visualisering, teknik, system och metoder
 • Layout, digital presentation och digital skissteknik med digital bildbehandling
 • Form, 3D-modellering och gestaltning
 • Material och applikationer för olika discipliner inom bygg, maskin och produktutveckling

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs:
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp, metoder och tekniker för att bygga avancerade virtuella modeller
Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs:
 • visa god förmåga i att använda program för att framställa virtuella modeller
 • kunna visualisera objekt och producera bilder med programvara
 • ta fram presentationsmaterial för ett objekt och muntligt presentera och skriftligt kunna redovisa det
 • visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs:
 • värdera vilka visualisering- och modelleringsprogram som kan användas för att lösa en given problemställning

Arbetsformer
Kursen bygger på föreläsningar och övningar och med ett stort inslag av individuellt arbete.
Föreläsningar och övningar samt självstudietid.

Bedömningsformer
Krav för godkänd:
 • Godkänt projektarbete 3 hp med muntlig presentation och skriftliga redovisningar.
 • Godkända inlämningsuppgifter 4,5 hp

Kurslitteratur och övriga läromedel
Rekommenderad litteratur:
 • Kurskompendium som tillhandahålles digitalt.
Referenslitteratur:
 • Brightman, Michael (2016) Sketchup & Layout for Architecture: The Step by Step Workflow of Nick Sonder, Bizfound, LLC, Wiley, ISBN: 9780996539326
 • Cardos, Jamie (2013) Crafting 3D, Photorealism, Lighting, Working flows in 3ds Max, mental ray and V-Ray, 3dtotal Publishing, ISBN: 9780956817150
 • De Jongh, R., SketchUp 7.1 for Architectural Visualization: Beginner's Guide, Packt Publishing, ISBN: 9781847199461
 • Krygiel, E., Read, P. & Vandezande, J. (2012) Mastering Autodesk Revit Architecture 2015, Sybex, ISBN: 9781118862858
 • Tal, Daniel (2016), Sketchup for Site Design 2E, John Wiley & Sons Inc, ISBN: 9781118985076
 • Tal, Daniel (2013) Rendering in SketchUp, Wiley. ISBN: 9780470642191

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser
Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.