Malmö universitet
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet)
Kurs på grundnivå, 45 hp
RC396U
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:
• som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
• som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
• samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.

Migration, språk och kultur (5 hp)
Det svenska språksystemet i ett andraspråksperspektiv (10 hp)
Litteracitet och kommunikation i det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)
Skrivdidaktik i det flerspråkiga klassrummet (7,5 hp)
Läsdidaktik ur ett andraspråksperspektiv (7,5 hp)