Malmö universitet
Utbildningsplan

Produktdesign
Utbildningsplan
Produktdesign
Fastställande
2011-09-07
2016-03-11
2016-08-29
Fakulteten för teknik och samhälle

Namn, kod och omfattning
Produktdesign
Product Design
TGPRP
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Produktdesignprogrammet syftar till att ge en grundläggande och bred utbildningen med fokus på produktens alla aspekter: från behov och idé, till konceptualisering, formgivning, materialvalsprocess och tillverkning. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.
Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.
Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.
Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder.
Under år två sker en fördjupning inom material samt mot forskningsförankrade metoder vanliga inom produktdesignprocessen. Designämnet kopplas även till miljö, ekonomi och etik.
Under termin fem har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. praktik) och under den sjätte terminen genomförs kurserna Examensprojekt och Kandidatuppsats där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.
Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesign- och produktutvecklingskurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex brukare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.
Innehåll
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om och förståelse för designprocessen
 • visa en fördjupad kunskap och förståelse för materialfrågor och tillverkningsmetoder i produktutvecklingsprocessen
 • visa på tydlig förståelse för sambandet mellan designer, brukare, industri och samhället
 • visa kunskap och förståelse för väsentliga faktorer avseende hållbar utveckling och dess tillämpningar
 • visa grundläggande förståelse för tekniska tillämpningar med fokus på produktutveckling
 • visa förståelse för den sociala och kulturella påverkan på produktutvecklingen
 • visa kunskap om produktdesign och produktutvecklings vetenskapliga grund och kunna koppla den till ett utvecklingsprojekt
 • kunna orientera sig inom aktuella forskningsfrågor inom designämnet
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för utvecklingsarbete inom produktutveckling
 • kunna tillämpa metoder för att söka, samla, värdera och kritiskt granska information för en problemställning relevant för produktutveckling
 • visa förmåga att självständigt arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • kunna sammanväga delaspekter för att skapa en komplex helhet
 • visa förmåga att i grupp arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • uppvisa färdigheter i metoder för att nå idéhöjd i utvecklingsprojekt
 • visa väsentliga färdigheter i form- och färgsättning av produkter
 • visa väsentlig förmåga rörande produktidentitet med värden förankrade i kulturella och sociala sammanhang
 • visa förmåga att relatera sin produktutveckling till människans behov
 • kunna samverka med olika yrkesgrupper i produktutvecklingssammanhang
 • visa väsentlig förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och i olika sammanhang
 • kunna välja komponenter, material och tillverkningsmetoder för delar i och hela produkter
 • kunna tillämpa programvaror inom datorstött designarbete
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna värdera och sammanväga tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga synsätt och arbetsmetoder, genom kritiskt tänkande.
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar ekonomiska, kvalitetsmässiga och etiska faktorer
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar sociala och kulturella aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande
 • kunna förstå sin egen yrkesroll
 • erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå
 • uppvisa en insikt om kunskapens roll i samhället och för hur den kan användas
 • kunna reflektera kring problemställningar inom den framtida yrkesverksamheten i relation till genus, miljö och etnicitet i enlighet med Malmö högskolas orienteringsmål

Examen
Kandidatexamen
Kandidatexamen i Material och produktutveckling.
Bachelor of Science in Materials and Product Development.

Övrigt
För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 45 inom programmet och till termin 6 minst 120 inom programmet från termin 1 till 4.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska