Malmö universitet
Utbildningsplan

Ekonomi och IT
Utbildningsplan
Ekonomi och IT
Fastställande
2006-12-21
2013-03-07
2013-09-02
Fakulteten för kultur och samhälle

Namn, kod och omfattning
Ekonomi och IT
Business and IT
SGFEI
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Heltidsstuderande studenter läser två 30 högskolepoängskurser parallellt varje läsår. Samtliga kurser läses på halvfart, med början på höstterminen och fortsättning på vårterminen. Förkunskapskraven, enligt kursplanerna för kurserna inom utbildningsprogrammet, gäller för studenternas studiegång inom utbildningsprogrammet.
Kurser Företagsekonomi I och Informationssystem I introducerar väsentliga begrepp, modeller och teorier inom respektive ämne. Kursen Företagsekonomi II på 31-60 högskolepoängsnivå har en del som avsätts för ämnesövergripande projektarbete. Kurser på 61-90 högskolepoängsnivån innehåller ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Under termin 3-6 läses Företagsekonomi II och III obligatoriskt, parallellt med valbara kurser. Valbara kurser, totalt 60 hp för Kandidatexamen, kan väljas i olika ämnen inom företagsekonomi, organisation och ledarskap, teknik, datavetenskap eller andra valfria kurser vid Malmö högskola eller annat lärosäte
Ämnesövergripande projekt har en central roll i utbildningen. I flera av kursmomenten är arbetsformen case eller projekt som relateras till IT, IT-företag eller IT-relaterad organisatorisk och företagsekonomisk problematik. Dessa arbetsformer innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot deras förväntade professioner.
Studentens lärande sker genom föreläsningar, projektarbete, övningar, case-studier, laborationer, seminarier, handledning och självstudier.
Utbildningsprogrammet genomförs så att studenterna ges möjlighet att utveckla förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
För Kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot informationsteknik skall följande kurser vara slutförda:
 • EK210A, Företagsekonomi I, 30 hp, G1N
 • DA301T, Informationssystem I, 30 hp, G1N
 • EK220A, Företagsekonomi II, 30 hp, G1E
 • EK230A Företagsekonomi III, 30hp, G2E
 • Valfria kurser om minst 60 högskolepoäng.
Innehåll
 • Företagsekonomi I
  EK210A / 30 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  KSFÖE / Företagsekonomi
 • Informationssystem I
  DA301T / 30 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDIO / Data- och informationsvetenskap
 • Miljömanagement
  MV103B / 15 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Miljörätt
  MV101A / 15 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Programmering med C#
  DA204A / 7,5 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Programmering med C, Grundkurs
  DA105A / 7,5 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Programmering med Java, del I
  DA101A / 7,5 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  CTDVA / Datavetenskap
 • Projektledning - Grundkurs med ämnesövergripande projekt
  OL201T / 30 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  KSLOA / Ledarskap och organisation
 • Webbutveckling I
  DA280A / 7,5 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Webbutveckling: Grundkurs
  DA120A / 7,5 hp / Valbar
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Databasteknik
  DA127A / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTDVA / Datavetenskap
 • Datavetenskaplig projektkurs med ämnesövergripande projekt
  DA226A / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDIO / Data- och informationsvetenskap
 • Etik och IT
  DA199B / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Företagsekonomi II
  EK220A / 30 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  KSFÖE / Företagsekonomi
 • Informationssystem: Från krav till kod
  DA203A / 15 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDIO / Data- och informationsvetenskap
 • Informationssystem: verksamhetsstödjande system
  DA236A / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDIO / Data- och informationsvetenskap
 • Ledarskap och organisation II
  OL109A / 30 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  KSLOA / Ledarskap och organisation
 • Programmering med C#, II
  DA205A / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Programmering med Java, del II
  DA147A / 7,5 hp / Valbar
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTDVA / Datavetenskap
 • Datavetenskapsteori och akademiskt skrivande
  DA238A / 7,5 hp / Valbar
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDVA / Datavetenskap
 • Innovationsprojekt
  DA275A / 7,5 hp / Valbar
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Metoder för mätning av användbarhet i informationssystem
  DA237A / 7,5 hp / Valbar
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTAFA / Affärssystem
  CTDVA / Datavetenskap
 • Företagsekonomi III
  EK230A / 30 hp / Obligatorisk
  G2E / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  KSFÖE / Företagsekonomi
 • Informationssystem: Examensarbete
  DA231A / 15 hp / Valbar
  G2E / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  CTAFA / Affärssystem
  CTDIO / Data- och informationsvetenskap
Lärandemål
Utbildningen syftar till att genom studentaktivt lärande och ämnesövergripande projektarbeten ge studenterna möjlighet att utveckla, integrera och professionsrelatera kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och informationsteknik.
Kunskap och förståelse
– Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom företagsekonomi.
 • visa kunskap om begrepp, modeller och teorier inom IT.
 • visa förståelse av hur företagsekonomi och IT relateras till varandra.
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om några tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förståelse av att sammanhang och problem mellan företagsekonomi och IT kan ses ur olika perspektiv.
 • visa kunskap om hur företag och verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt, speciellt i relation till IT.
 • visa förståelse av hur ämnesövergripande projekt inom företagskonomi och IT utvecklas och genomförs.
Färdighet och förmåga
– Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa företagsekonomiska och IT-relaterade problem i företag eller andra verksamheter, inom givna tidsramar.
 • visa förmåga att analysera hur företag och andra verksamheter kan utvecklas på ett hållbart sätt speciellt i relation med IT.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom företagsekonomi och IT.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • kunna aktivt delta i projektgrupper där olika kompetenser är representerade.
 • visa en gränsöverskridande handlingskompetens omfattande företagsekonomi och IT.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
– Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra företagsekonomiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera hans/hennes behov av ytterligare kunskap och att utveckla hans/hennes kompetens inom ekonomi och IT.
 • visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en hållbar utveckling.

Examen
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot informationsteknik.
Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Information Technology.

Övrigt
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska