Malmö universitet
Utbildningsplan

Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
Utbildningsplan
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
Fastställande
2012-11-01
2021-01-11
2021-08-30
Fakulteten för teknik och samhälle

Namn, kod och omfattning
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning
Mechanical and Materials Engineering: Bachelor of Engineering
THMMA
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Undervisning sker bland annat genom föreläsningar, övningar och laborationer. Flera kurser har ett projektorienterat innehåll, undervisningen bedrivs då praktiskt och processinriktat med stödjande ämnesföreläsningar och handledning.
Utbildningen följer ett tydligt progressionsmönster inom maskinteknik, där kunskapen successivt byggs vidare i stigande svårighetsgrad med syfte att utveckla studentens förmåga att identifiera komplicerade problem och hitta lösningar. De inledande kurserna ger grundläggande kunskaper i verktyg och metoder. Dessa utökas och ökar i komplexitet under utbildningen och i projekt tillämpas de i praktisk användning. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete där den samlade kunskapen tillämpas.
Inom vissa kurser förekommer inslag där kopplingarna mellan teknik och samhälle belyses.
Genom samarbeten med företag i regionen erbjuds möjlighet till projektarbeten. Detta ger också en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.
Innehåll
 • Introduktionskurs till maskinteknik och produktutveckling
  MT147A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Analys A och linjär algebra
  MA209A / 15 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Termodynamik och experimentell metodik
  FY202A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Materialkemi
  KE104A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Mekanik
  MT106A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Materialteknik
  MT108A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Analys B
  MA222A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Mekanisk provning och mikroskopi
  MT148A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Hållfasthetslära
  MT149A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • 3D CAD
  MT155A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

 • Tillverkningsteknik
  MT156A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Maskinelement
  MT157A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Introduktion till programmering och inbyggda system
  MT158A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Tillämpad konstruktion
  MT159A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Materialmekanik
  MT173A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Finita elementmetoden
  MT169A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Materialval
  MT164A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Examensarbete i maskinteknik
  MT165A / 15 hp / Obligatorisk
  G2E / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

 • Företag och företagande för ingenjörer
  MT163A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Lärandemål
Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • visa kunskap inom området maskinteknik, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom maskin- och materialteknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap
Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • kunna beräkna, konstruera och realisera produkter inom maskinteknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar
 • visa förmåga att analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap
 • visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att välja komponenter, material och tillverkningsmetoder med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom tillämpningar av maskin- och materialteknik
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa förmågan att självständigt kunna söka, inhämta, bedöma och värdera relevant information samt kunna göra självständiga och kritiska bedömningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
 • visa förmåga till och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

Examen
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.
Bachelor of Science in Mechanical Engineering.
Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt
Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska