Malmö universitet
Utbildningsplan

Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
Utbildningsplan
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
Fastställande
2011-09-07
2021-01-11
2021-08-30
Fakulteten för teknik och samhälle

Namn, kod och omfattning
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science
THDTB
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 8/A8.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
I utbildningen betonas förståelsen för helheten av distribuerade, mobila system - från utveckling av inbyggda mikroprocessorsystem, datorteknik och programmering, till programmeringen av mobila enheter och kombinationen av alla delar inom internet-of-things och mobila nätverk. Stor vikt läggs på praktiska tillämpningar och möjligheter av distribuerade och mobila system i integrerande projektkurser.
Första året lär sig studenterna datateknikens grunder med elteknik, elektronik, digitalteknik, mikroprocessorprogrammering, datorteknik, Java- och Android-programmering och Internetteknik.
Andra året fortsätter med mobila system och lägger fokus på inbyggda system och deras tillämpningar inom sensorteknik, signalbearbetning och filterteknik.
Kurser i matematik och fysik utvecklar studentens kunskaper och färdigheter för att kunna förstå, modellera, simulera och utveckla tillämpningar med hjälp av datorbaserade verktyg på ett ingenjörsmässigt sätt.
Det avslutande läsåret omfattar valbara kurser den femte terminen vilka ger möjlighet för studenten att själv välja specialisering och fördjupning på sin utbildning, antingen för vidare studier eller ytterligare förberedelse som yrkesverksam ingenjör. Studenterna uppmuntras att delta i utbytesprogram med något av våra partneruniversitet.
Studenten avslutar den treåriga grundutbildningen med ett examensarbete. Arbetet görs inom områden i vilka det finns ett nära samarbete med näringslivet. Gruppseminarier, gästföreläsningar och studiebesök utgör en del i examensarbetet.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör. Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Projekt har en central roll i utbildningen och innebär att studenterna tränas i att använda ämneskunskaperna i en kontext som svarar mot en förväntad profession. Detta ställer krav på förmågan att kunna planera sitt arbete och bryta ner problem i konkreta aktiviteter.
Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens egna studier och huvudvikten läggs vid systemtänkande, att angripa problem med ett helhetsperspektiv och att kunna sätta sig in ett problems sammanhang. Matematik är ett verktyg för ingenjören att lösa problem och används i samtliga kurser. Studenternas förmåga att identifiera kunskapsgap och att ta till sig ny kunskap och kunna värdera information övas i samtliga kurser. Detta avspeglar sig i examinationen, till exempel i form av projektredovisningar och portföljer.
De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Studentens lärande sker genom projektarbete, föreläsningar, övningar, fallstudier, laborationer, seminarier, handledning, självstudier med mera. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.
Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.
Innehåll
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om datateknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom datateknik och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom området datateknik och speciellt med tillämpningar av mobil IT
 • kunna utveckla och realisera produkter inom datateknikområdet utifrån uppsatta kravspecifikationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

Examen
Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen i datateknik, 180 hp.
Bachelor of Science in Engineering in Computer Science, 180 credits.
Högskoleingenjörsexamen i datateknik uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Obligatoriska kurser enligt kurslistan ovan ska ingå.

Övrigt
Undervisningen på kurser inom programmet kan komma att ske på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet till kurser i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska