Malmö universitet
Utbildningsplan

Transport Management
Utbildningsplan
Transport Management
Fastställande
2003-11-22
2019-11-05
2020-08-31
Fakulteten för kultur och samhälle

Namn, kod och omfattning
Transport Management
Transport Management
SGTRA
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 7/A7.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Att verka i, och utveckla Transport Management är att kombinera flera transportrelaterade forskningsområden för att vetenskapligt kunna analysera transporternas roll i företag, organisationer, myndigheter och samhället i stort, såväl lokalt, regionalt och nationellt som globalt.
Utbildningen genomförs genom föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. Dessutom förekommer projektarbeten i samverkan med företag inom transportsektorn. Grupparbeten, gruppövningar, case och övningar förekommer också. Studenten förutsätts själv ta stort ansvar för sitt lärande.
Programmets ingående kurser redovisas nedan under rubriken Innehåll. Kurser markerade Obligatorisk Huvudområde: Företagsekonomi ingår i huvudområdet och krävs för kandidatexamen i företagsekonomi. Kurser märkta Obligatorisk krävs för kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management.
Innehåll
Lärandemål
För kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot Transport Management
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • identifiera, förklara och förstå transportsystemens utveckling och betydelse i det moderna samhället, regionalt, nationellt och globalt samt de vetenskapliga metoder som är tillämpliga inom Transport Management
 • analysera och förklara olika vetenskapliga metoder och modeller för utveckling av hållbara transporter i det moderna samhället
Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, analysera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att formulera olika transport- och logistiklösningar samt intermodala flödesstrukturer i relation till god miljö- och jämställdhetshänsyn, lönsamhet samt samhällsekonomisk effektivitet med hänsyn tagen till hela försörjningskedjan
 • utvärdera hur olika lösningar, metoder och modeller kan förenas för att hantera flöden av gods, personer och information i företag och samhälle, regionalt, nationellt och globalt i samklang med mål om hållbar tillväxt och utveckling
 • analysera olika transportrelaterade och infrastrukturella modeller i relation till hållbar miljö- och samhällsutveckling
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika transport- och logistiklösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta i verksamheter som berörs av Transport Management
 • arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad utbildning kunna:
 • visa förmåga att inom företagsekonomi och Transport Management göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • förhålla sig till den transportpolitiska debatten, målen och besluten och den vetenskapliga och tillämpade metodutvecklingen inom transportforskningsområdet
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi - Inriktning mot Transport Management (Bachelor of Science with a Major in Business Administration - Specialization in Transport Management). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet och 90 högskolepoäng i för inriktningen specifika kurser. Obligatoriska kurser i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.
Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi (Bachelor of Science with a Major in Business Administration). Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom huvudområdet. Obligatoriska kurser inom huvudområdet i kurslistan ovan ska vara fullgjorda.

Övrigt
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska