Malmö universitet
Utbildningsplan

Tandteknikerutbildning
Utbildningsplan
Tandteknikerutbildning
Fastställande
2007-05-16
2020-01-28
2021-08-30
Odontologiska fakulteten

Namn, kod och omfattning
Tandteknikerutbildning
Program in Dental Technology
OGTAT
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Tandteknikerutbildningen är uppbyggd av sex terminskurser som vardera omfattar 30 högskolepoäng.
Studierna bedrivs som heltidsstudier på dagtid. Det är således inte möjligt att förena studierna med andra studier eller förvärvsarbete.
Utbildningen syftar till att ge den studerande kompetens att fatta beslut och att lösa tandtekniska problem. För att uppfylla detta måste den studerande tillägna sig olika kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande är under en snabb utveckling och förändring. Det är därför en viktig princip i studieplanen att utveckla förmågan till livslångt, självständigt kunskapssökande och lärande. En sådan kompetens innebär att den studerande skall kunna identifiera sitt inlärningsbehov, kritiskt välja, värdera och använda olika informationskällor och utvärdera sitt lärande i förhållande till behovet.
Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen utmaningsbaserat lärande, vilket innebär att studierna baseras på fallstudier utifrån olika tandvårdssituationer eller tandvårdsproblem som relaterar till kursens tema och angivna mål.
Undervisningen ges i form av gruppträffar, seminarier, föreläsningar, laborationer och laboratoriearbete. I grupperna bearbetas olika fall och tandvårdssituationer som utgör utgångspunkt för lärandet. Övriga läraktiviter är synkroniserade med fallen och utgör en naturlig del av den integrerade sammanlagda kunskapsinhämtningen.. Studenterna har själva huvudansvaret för att uppnå avsedd kompetens och har till stor del frihet att välja kunskapskällor vilket förbereder för ett livslångt lärande.
Under hela studietiden arbetar studenterna med färdighetsträning på laboratorier parallellt med de områden som de studerar teoretiskt. På så sätt blir kunskapen förankrad i sitt sammanhang. Under de tre första terminerna ges undervisning i basbiologiska ämnen och i odontologiska ämnen med tyngdpunkt på dentala material och protetik. Viss utbildning i beteendevetenskapliga ämnen sker även under dessa terminer. De fjärde och femte terminerna utgörs av praktikstudier där färdighetsträningen är verksamhetsförlagd. Dessa studier kan med fördel förläggas utomlands enligt en särskilt upprättad individuell studieplan. Kostnader för resor i samband med verksamhetsförlagd utbildning kan tillkomma.
Allteftersom studenternas insikt och erfarenhet ökar sker under sjätte terminen en fördjupning av kunskaperna och en progressiv utveckling av de studerandes kompetens, genom att problem och sammanhang med tilltagande komplexitet introduceras. Den vetenskapliga strimman löper under hela utbildningen. Studenterna genomför ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete, 15 hp) med tyngdpunkt på den sista terminen som redovisas såväl muntligt som skriftligt.
Innehåll
Lärandemål
I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”
Tandteknikerexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändring SFS 2006:1053, bilaga 2, Examensordning) följande mål för tandteknikerexamen:
Omfattning
Tandteknikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng.
Lärandemål
För tandteknikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som tandtekniker.
Kunskap och förståelse
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området och om odontologiska behandlingsprinciper, och
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.
Färdighet och förmåga
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att framställa olika typer av tandtekniska arbeten som används inom tandvården,
 • visa förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Kandidatexamen i odontologi med inriktning mot tandteknik
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, kombineras tandteknikerexamen med kandidatexamen i odontologi med inriktning mot tandteknik varvid nedanstående mål skall uppnås:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
 • kunskap om områdets vetenskapliga grund,
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området,
 • fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information
 • i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För tandteknikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För tandteknikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Lokala mål
För Tandteknikerexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Studenten skall:
 • kunna möta förändringar i kompetensprofilen mellan tandläkare och tandtekniker med större kompetens att kritiskt granska nya produkter och processer baserat på vetenskapliga resultat.
 • ha tillräckligt goda kunskaper inom det materialvetenskapliga området för att kunna följa aktuell forskning.
 • kunna söka, bearbeta och tolka vetenskaplig information.
 • kunna ta ansvar för sin egen vidareutbildning och utveckling.
 • kunna ta ställning i etiska frågor, t.ex. användning av nya metoder eller material samt kunna följa med i den snabba utvecklingen av nya material och framställningsprocesser.
 • ha kunskap om nya processtekniska hjälpmedel inom det tandtekniska området.
 • ha god förmåga till kommunikation, skriftligt och muntligt, och förståelse för den kliniska arbetsprocessen och patientens situation.
 • ha goda insikter i kvalitetsarbete och kvalitetssäkring
 • respektera människors integritet och ha förståelse för deras känslor och livssituation.
 • ha ökad kunskap och förståelse för utvecklingen av samhällets krav på tandhälsovården och de olika intressenternas agerande.

Examen
Kandidatexamen, Tandteknikerexamen

Övrigt
Prov och bedömning
Till varje kurs finns en examinationsansvarig som utses av Utbildningsnämnden. Examinationsansvarig och examinationsgruppen ansvarar för planering och genomförande av examinationen.
En målrelaterad summativ examination anordnas i allmänhet i slutet av varje terminskurs. Examinationer kan vara skriftliga och/eller muntliga och innefatta såväl teoretiska moment som färdighetsmoment där kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms. För att ha rätt att delta i examination skall den studerande vid examinationstillfället kunna uppvisa giltig legitimation. Som betyg förekommer godkänd och underkänd. För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i basgruppsarbetet, i teoretiska och praktiska moment, i utvärderingar samt godkänd examination.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under terminskurs 4 och terminskurs 5 utgörs av fortlöpande inlämningsuppgifter, förmåga till analys och kritisk granskning av vetenskaplig aktuell litteratur, muntliga presentationer och gemensamma seminarier. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen dokumenteras i en digital loggbok som utgör en del av bedömningen av studentens prestationer och VFU-handledaren utvärderar studentens måluppfyllelse varje vecka.
Studerande som blivit underkänd vid examination eller på grund av sjukdom eller av personliga skäl hindrats närvara vid första ordinarie examinationstillfället skall beredas tillfälle för ytterligare examination inom rimlig tid.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänt på de första 15 hp, ”Formativ bedömning”, vilket avser aktivitet i grupparbete och seminarier, godkänt deltagande i och genomförande av färdighetsträning på laboratorium och/eller klinik samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Kursansvarig ansvarar för denna bedömning. Beslut avseende godkända praktiska moment delges den studerande före examinationen. Huvudregeln är att den studerande skall ha fullgjort praktiska moment med godkänt resultat för att få delta i examination. Om endast mindre delar av praktiskt moment kvarstår kan examinationsansvarig medge att den studerande får gå upp i examination trots att alla praktiska moment inte är godkända. Om den studerande ej är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet.
Examensarbete, som genomförs på grundnivå bedöms och examineras av examinationsansvarig. Vid bedömningen värderas examensarbetet, samt den studerandes insatser vid uppsatsseminarium vid vilket examensarbetet examineras. Aktivt deltagande som respondent och opponent krävs för ett godkänt examensarbete.
Examinationstillfällen äger rum enligt följande:
Terminskurs 1, 3, 5:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle i januari
Examinationstillfälle 2: ca 10 veckor efter ordinarie tentamentillfälle
Examinationstillfälle 3: i augusti månad.
Examinationstillfälle 4: ca 10 veckor efter examinationstillfälle 3
Examinationstillfälle 5: i januari månad
Terminskurs 2, 4, 6:
Examinationstillfälle 1: ordinarie tentamenstillfälle under perioden maj - juni
Examinationstillfälle 2: i augusti månad
Examinationstillfälle 3: ca 10 veckor efter höstterminens start
Examinationstillfälle 4: i januari månad
Examinationstillfälle 5: i juni månad
Självständiga arbetet (examensarbete på kandidatnivå):
Examinationsseminarium 1: terminsvecka 6, termin 6
Examinationsseminarium 2: terminsvecka 20, termin 6
Examinationsseminarium 3: i augusti månad
Efter andra examinationstillfället kan examinationsansvarig sammankalla en samrådsgrupp bestående av den studerande, examinationsansvarig, programansvarig samt vid behov kursansvarig, aktuell tutor och/eller studievägledare. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.
Om den studerande ej har godkänts för tillträde till examination kan den studerande, om särskilda skäl föreligger, efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet. Beslut om möjligheten att gå om en kurs fattas i enlighet med 1 kap 4 § högskolelagen (SFS 1992:1434) av Utbildningsnämnden (UN) efter handläggning av programansvarig.
Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till terminskurs 3 skall samtliga teoretiska och praktiska prov från terminskurs 1 vara godkända. För tillträde till terminskurs 4 skall samtliga teoretiska och praktiska prov från tidigare terminer vara godkända. För tillträde till terminskurs 6 skall samtliga teoretiska och praktiska prov från tidigare terminer vara godkända. Avsteg från detta kan endast göras inför terminskurs 3, om en mindre del av någon kurs ej är godkänd.
Beslut om dispens fattas av kurs- och programansvarig.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med kursansvarig och/eller studievägledare. Alla avbrott i studierna samt anmälan om återupptagande av studierna skall skriftligen anmälas, inlämnas för nästkommande termin till Studerandeexpeditionen före den 15 maj respektive den 15 november.
Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Studieuppehåll godkänns och registreras för maximalt sex/fyra terminer i följd. Ansökan om återupptagande behandlas av Utbildningsnämnden. Om den studerande beviljats studieuppehåll, kan Utbildningsnämnden föreskriva att han/hon skall genomgå kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller förändrade utbildningsavsnitt.
Studieuppehåll med platsgaranti
Studieuppehåll med platsgaranti beviljas endast om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att få studieuppehåll kan vara sociala eller medicinska skäl:
 • Sjukdom. Skall styrkas med läkarintyg. Sjukdomen skall vara av sådan art att den omöjliggör fullföljandet av studierna.
 • Militärtjänstgöring. Inkallelse skall styrkas med intyg.
 • Graviditet och förlossning. Skall styrkas med intyg.
 • Barnledighet vid barns födelse. Samma regler gäller som finns angivna i försäkringskassans direktiv. Intyg krävs.
 • Ytterligare ledighet för passning av barn och ledighet p.g.a. andra jämförbara, tvingande sociala skäl fordrar intyg från social myndighet eller motsvarande.
 • Anställning vid odontologisk institution och/eller fullgjord fördjupningskurs på 30 högskolepoäng och/eller odontologiska studier i utlandet. Intyg fordras.
Beslut om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskola, ÖNH.
Studieuppehåll utan platsgaranti
Studerande som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti har endast rätt att fortsätta studierna i mån av kursplats. Utbildningsnämnden har fastställt prioritetsgrupper som åberopas vid återupptagande av studierna. Studerande som inte anmält studieuppehåll inom föreskriven tid prioriteras inte. Kursplats prövas av Utbildningsnämnden.
Om det finns fler behöriga studerande än antalet tillgängliga kursplatser fördelas platserna enligt nedanstående rangordning. Vid behov företas lottning inom grupperna.
Prioritetsgrupper
1. Övriga synnerliga skäl för studieuppehåll. Studerande som inte fått kursplats på tidigare kurs pga. icke uppfylld behörighet placeras i denna prioritetsgrupp.
2. Behörig sökande från annan studieort som önskar kursplats i Malmö.
3. De som tilldelats kursplats men avbrutit studierna utan giltigt förfall eller utan att lämna anmälan.
Behörig studerande som efter studieuppehåll ansökt om återupptagande av studierna men som ej kunnat beredas plats på önskad termin flyttas inför nästa kurs upp till närmast högre prioritetsgrupp. Om detta gäller flera studerande bibehålls rangordningen inom och mellan prioritetsgrupperna.
Tillgodoräknande
Studerande kan till Utbildningsnämnden begära att få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper från tidigare genomförd utbildning.
Studieortsbyte
Observera att de olika universitet kan ha olika upplägg av studierna, varför svårigheter kan uppstå vid byte av studieort.
Den som önskar byta studieort måste ha godkända kurser och tentamina från samtliga kurser från den tidigare studieorten. Byte av studieort medges i mån av lediga kursplatser på aktuell kurs där kursplacering kan bli aktuell.
För antagning krävs godkänt antagningsprov. Detta omfattar slutexamen för den kurs som föregår den kurs till vilken den studerande önskar kursplats. Rangordning sker efter resultat på antagningsprovet.
Internationalisering
De studerande har möjlighet att förlägga sin praktikstudieperiod utomlands.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska