Malmö universitet
Utbildningsplan

Grafisk design
Utbildningsplan
Grafisk design
Fastställande
2010-08-12
2017-02-22
2017-08-28
Fakulteten för kultur och samhälle

Namn, kod och omfattning
Grafisk design
Graphic Design
KGGRD
180 hp

Förkunskapskrav och nivå
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Engelska B
Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 6/A6.
Nivå
Program på grundnivå

Upplägg och innehåll
Upplägg
Vi ser huvudområdet grafisk design som föränderligt, påverkat av uppluckrade gränser mellan olika teknologier och medier. En följd av detta är att områdena grafisk design och interaktionsdesign kommer att överlappa varandra. En annan utveckling är att design ingår som en integrerad del av hela utvecklingsprocessen av tjänster, produkter eller grafisk kommunikation. Som följd av detta ökar kraven på designerns förmåga att kommunicera –visuellt, i tal och skrift - och arbeta som del av ett arbetslag med många olika yrkesutövare.
Utbildningen tar upp bild, typografi, layout, interaktion och digitala medier. Målet är att hjälpa studenterna att tillägna sig en mångsidig verktygslåda för design i många medier och former, och stöda deras utveckling av professionell kompetens och analytisk/kritisk förmåga. En viktig del av undervisningen är designprojekt, ofta i samarbete med externa aktörer, där studenterna arbetar praktiskt med problemformulering och problemlösning med användande av olika designmetoder.
Progression
Under utbildningens fyra första terminer löper projektbaserad undervisning löper parallellt med kortare kurser som tar upp vetenskapliga, tekniska, gestaltande eller yrkesrelaterade aspekter av huvudområdet. Efter det följer en termin för utbyte eller fristående kurser, och till slut examensarbetet som består av en designdel och en uppsatsdel.
Programmets bygger på praktikbaserade kunskapstraditioner, både de praktiska och de vetenskapliga delarna. Designprojekten utvecklas från enkla designövningar till komplexa uppdrag i grupp där deltagarna har olika ansvarsområden, och avslutningsvis examensprojektet där studenten har ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.
Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.
Innehåll
 • Grafisk design I
  KD310A / 15 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Teckning och visuell gestaltning
  KD311A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design: Forskningsfältet
  KD312D / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1N / grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design: Visuell analys
  KD313D / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Interaktion och design
  KD315A / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design II
  KD314A / 15 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design III
  KD316A / 15 hp / Obligatorisk
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Designperspektiv
  KD317B / 7,5 hp / Obligatorisk
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Att arbeta som designer
  KD311C / 7,5 hp / Obligatorisk
  G1F / grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

 • Vetenskaplig praktik: teori och metod
  KK415B / 15 hp / Obligatorisk
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design IV
  KD319A / 15 hp / Obligatorisk
  G2F / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  CTGDA / Grafisk design
 • Grafisk design: Examensarbete
  KD333A / 30 hp / Obligatorisk
  G2E / grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  CTGDA / Grafisk design
Lärandemål
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet grafisk design, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, att gestalta problem och lösningsförslag med hjälp av relevanta designmetoder, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom området grafisk design göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen
Kandidatexamen
Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.
Kravet för kandidatexamen i Grafisk design är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt examensarbete.

Övrigt
Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör studenten ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Programmet är en heltidsutbildning, och studenterna förväntas lägga 40 timmar per vecka på sina studier. Undervisningen bygger på situerat, studiobaserat lärande, och sker ofta i grupp. Detta förutsätter studenternas aktiva deltagande och fysiska närvaro under gemensamma aktiviteter, både lärarledd undervisning och gruppuppgifter.
För behörighet till termin 3 ska studenten ha fullgjort minst 45 högskolepoäng, och ha avslutat minst en av kurserna Grafisk design: Forskningsfältet (7,5 hp) och Grafisk design: Visuell Analys (7,5 hp). För behörighet till termin 6 ska samtliga 120 högskolepoäng från termin 1 till 4 vara fullgjorda.
Undervisningsspråk
Svenska och engelska