Malmö universitet
Kursplan

Forskning och kritiskt förhållningssätt
KURSPLAN
Forskning och kritiskt förhållningssätt
Fastställande
2021-01-19
2021-08-30
Fakulteten för lärande och samhälle

Forskning och kritiskt förhållningssätt
UV214A
UV / Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
Science and Critical Approach
9 hp
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav
Kursen har följande högskolekurs som förkunskapskrav: UV203A Förskola, värdegrund och samhälle (genomgången)
Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Nivå
Grundnivå

Inget huvudområde.

Fördjupningsnivå
G2F / Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna
Kursen ingår i förskollärarexamen. I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte
Kursen syftar till att studenten ska utveckla ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt samt fördjupa sin kompetens gällande vetenskapsteori, forskningsmetodologi och den vetenskapliga genren. Syftet är vidare att studenten ska utveckla sin förmåga att identifiera, formulera och motivera forskningsbara frågor inom fördjupningsämnet Barndom och lärande.

Innehåll
Kursen är uppdelad i två teman. Inom det första temat diskuteras grundläggande vetenskapsteoretiska resonemang och den vetenskapliga genren. Studenten läser och diskuterar vetenskapliga texter inom pedagogik eller utbildningsvetenskap utifrån hur dessa är uppbyggda och förhåller sig till den vetenskapliga genrens krav.
Det andra temat utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till forskningsmetodologi. Här påbörjar studenten planeringen inför sitt examensarbete genom att självständigt formulera ett forskningsproblem samt genom att föra reflekterande diskussioner kring relevanta metodologiska ansatser. Här fördjupas och tillämpas dessutom kunskaper som utvecklas inom det första temat.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
  • redogöra för samt kritiskt granska forskningsprocessens och den vetenskapliga rapportens olika moment
  • visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt förstå och förhålla sig till de krav som ställs på vetenskapliga studier
  • formulera och motivera en forskningsbar fråga med relevans för yrket och med syfte att analysera och/eller utveckla förskolans verksamhet i ett nationellt och/eller internationellt perspektiv

Arbetsformer
Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarierna utgörs av såväl lärarledda diskussioner i helklass som diskussioner i mindre grupper, och varvas med andra kommunikationsformer såsom i huvudsak föreläsningar, podcasts och arbetslagsmöten.

Bedömningsformer
Prov 1: Paper (Paper), 4,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och delar av 2.
Prov 2: Projektplan (Project Plan), 4,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och delar av 2.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda prov.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Alvehus, Johan (2019). Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. 2. uppl. Stockholm: Liber (142 s)
Dimenäs, Jörgen (2020).?Vetenskap och beprövad erfarenhet: forskningsmetodik för förskollärar- och lärarprofessionen. Första upplagan Stockholm: Liber (171 sidor)
Skolforskningsinstitutet. Hur ska man veta vad forskningen sa¨ger? Om vetenskaplig kunskap och hur man kan fo¨rha°lla sig till vetenskapliga resultat. Skolforskningsinstitutet fo¨rdjupar 2020:01. Solna: Skolforskningsinstitutet
Vetenskapliga texter inom pedagogik/utbildningsvetenskap tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering
Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).